Våra affärer (Ekonomisk)
I linje med relevant branschstandard agerar vi proaktivt i vår yrkesroll och arbetar för ständig
förbättring med hållbar utveckling. Det vi gör ska vara såväl lönsamt som hållbart, både för oss och för våra kunder. Här är lite av det vi gör för att ha hållbara affärer:

✓ Vi ser hållbarhet som en självklar och nödvändig förutsättning för både vår egen och
våra kunders verksamhet. Vi arbetar därför med hållbarhetsfrågan i hela vår
verksamhet och i vår affärsmodell.
✓ Verka för sund samhällsutveckling genom att hjälpa våra kundföretag med högkvalitativa leveranser av redovisnings- och löneuppdrag. Som direkt kopplar till att motverka ekonomisk brottslighet, vilket i längden knyter an till en positiv påverkan på sociala och arbetsrättsliga villkor i leverantörsledet.
✓ Med fokus på hållbart företagande skapa goda förutsättningar för sund konkurrens.
✓ Ständig fortbildning av personalen för att ge bästa möjliga service till våra kunder.
✓ Löpande utvärdering av vårt arbete genom tex dialog med kunder och internkvalitetssäkring.
✓ Vi står på egna ben och har de resurser som behövs för den verksamhet vi bedriver.
✓ Ständig utveckling av tjänsten för att möta nya regler, nya behov och ny digital teknik.
✓ Ta vara på de möjligheter digitaliseringen av våra produkter och tjänster erbjuder i form av förenkling, transparens och resurseffektivitet.
✓ Vi är ISO certifierade inom 9001 Kvalité

 

Vårt sociala ansvar (Socialt)
Vi är särskilt måna om andra människor, såväl kunder som medarbetare och andra. Här är något av det vi gör för att ta vårt sociala ansvar:
✓ I vår rådgivning utgår vi från gällande skattelagstiftning och undviker att rekommendera kunderna upplägg som är otillåtna eller som ligger i gråzonen mellan det tillåtna och det otillåtna.
✓ Vi håller oss uppdaterade kring och arbetar löpande för att efterleva myndigheternas regelverk kring penningtvätt, mm.
✓ Vi har en organisation som utgår från ett demokratiskt och jämställt synsätt. Erbjuder en attraktiv arbetsplats som är utvecklande och stimulerande för medarbetarna, där mänskliga rättigheter, mångfald och jämställdhet respekteras och främjas.
✓ Utöver att följa lagar, regler och avtal ska vi också verka för goda arbetsvillkor genom ett öppet och kreativt arbetsklimat.
✓ Flextid för alla anställda.
✓ Förmåner som, massage, tjänstepension, försäkring, friskvårdsbidrag, mm.
✓ Förebygga ohälsa genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete där chefer och ledning ska vara ett föredöme och drivande för en god och säker arbetsmiljö.
✓ Vi har skyddsombud som medarbetarna kan vända sig till om man inte vill vända sig direkt till sin chef eller HR-avdelningen.
✓ Vi erbjuder YH-elever praktikplatser och praoplatser.
✓ Möjlighet för medarbetare att volontärsarbete med betald ledighet 1 dag/år.

 

Vårt miljöansvar (Miljömässigt)
Som tjänsteföretag tillhör vi inte den typen av företag som gör störst miljöavtryck men allt räknas och därför ser vi det som en viktig uppgift att göra vad vi kan – här och nu. Här är en del av det vi gör för att minimera vår negativa miljöpåverkan:
✓ Våra tjänster levereras digitalt, dvs de genererar inga fysiska leveranser. Även kundavtal och andra avtal hanteras digitalt. Det digitala arbetssättet är miljövänligt och innebär ett minimum av papperskonsumtion och ett avsevärt minskat resande vid tex kunders inlämning av material.
✓ De programvaror som vi använder är moln-/webbaserade och designade för digitala processer med tex faktura- och kvittotolkning, månadsrapportering, nyckeltal, kassalikviditet, soliditet, användning av appar, webb och digital inlämning av årsredovisningar och deklarationer.
✓ Kundfakturor skickas som e-fakturor eller som mejlade PDF-fakturor. Leverantörsfakturor tas emot som e-fakturor eller mejlade PDF-fakturor och nya leverantörer kontaktas för att ändra rutin från pappersfakturor till digitala fakturor.
✓ Våra medarbetare utbildar sig främst genom distanskurser och webbkurser, vilka innebär att de kan minimera resandet i samband med sin fortbildning.
✓ Vi byter löpande ut alla ljuskällor till LED.
✓ Vi har bikupor på taket för att värna om vårt ekosystem.
✓ Våra tjänsteresor sker när det är möjligt till absolut största del med tåg i stället för bil/flyg. Vi minskar organisationens miljöpåverkan genom att göra klimatsmarta och medvetna val vid tjänsteresor och inköp.